PROGRAM

Follow us:

Email: mail@demolink.org

- på parti med folk

NORSK FOLKEPARTI

PROGRAM - KONTAKT OSS

Nedenfor finner du Norsk Folkepartis prinsipprogram i kortform. Hvis du har kommentarfer eller forslag til programposter, kan du kontakte oss på post@partikontoret.no. Vi ser frem til å høre fra deg.

Lengst nede på denne siden finner du andre kontaktmuligheter

***************************************************************************************************************************************************************************************

Asylindustrien

Norsk Folkeparti vil stille alle privatpersoner, bedrifter, institusjoner, organisasjoner etc. som helt eller delvis supporterer og lever av innvandring, for retten for landssvik.

 

Asylsøkere

Asylsøkere skal bo på lukkede mottak til de er identifisert og skal i hovedsak sendes hjem. Kirkeasyl avvikles.


Asylsøknader

Ingen kan søke asyl etter at de er kommet til landet. Alle asylsøknader må sendes fra utlandet.

 

Barn

Alle barn skal ha rett til å vite hvem som er deres biologiske foreldre. Begge foreldrene skal ha de samme rettigheter og plikter.

 

Boligbygging

Staten skal ikke selv bygge boliger, men legge til rette for at private - i konkurranse seg i mellom, bygger nok boliger til alle. Staten skal stoppe innvandringen slik at boligbehovet reduseres.

 

Bompenger

Bompengeordningen avvikles.

 

Byråkrati

Det offentlige byråkrati skal reduseres til det halve av hva det er i desember 2015.

 

Ekteskap

Ekteskap kan kun inngås mellom mann og kvinne.


Faktureringsgebyr

Ingen kan kreve gebyr for å sende faktura

 

Folkeavstemminger

Innvandringspolitikken skal avgjøres ved folkeavstemming.

 

Forsvaret

Innvandrere og deres etterkommere skal ikke kunne tjenestegjøre i forsvaret

 

Friluftsliv

Det skal være gratis fiske i alle statsalmenninger. Statsalmenninger skal ikke selges.

 

Homofili

Homofile ekteskap og homofiles adopsjon av barn vil ikke bli tillatt

 

Innvandring

All innvandring til landet skal stoppes  umidelbart. Unntak skal behandles som egen sak og kun innvilges av nasjonale grunner. Alle innvandrere som ikke repatrieres, skal akseptere og innrette rette seg etter norske skikker og norsk kultur.

Norsk Folkeparti vil stille alle som har gått inn for og som går inn for inn innvandring og islamisering, for retten for kollaboratørvirksomhet. Innvandringspolitikken skal avgjøres ved folkeavstemning. UDI legges ned.

 

Internasjonale avtaler

EØS- og Schengenavtalen sies opp – eventuelt reforhandles med utgangspunkt i norske myndigeters behov å bestemme over egen befolkning og eget territorium

 

Islamisering

All islamisering av landet skal stoppes – både politisk og kulturelt. Moskeer skal ikke bygges i landet, muslimske symboler skal ikke vises i offentligheten.

 

Jernbanedrift

Jernbanen  bør drives i offentlig regi  - uten oppsplittelse i flere selskaper. Nord-Norge banen skal bygges. 


Kildevern

Kildevern skal ikke hindre straffeforfølgelse av forbrytere.

 

Kirkeasyl

Kirkeasl skal avvikles.

 

Kjernekraft

Norge skal bygge kjernekraftverk som supplement til vannkraften.

 

Kollaboratørvirksomhet

Norsk Folkeparti vil stille alle som har arbeidet eller arbeider for innvandring til landet, - for retten for landssvik.

Det samme gjelder dem som har samarbeidet eller samarbeider med innvandrerne etter at de er kommet til landet - kollaboratører. Dette fordi innvandringen i dag bærer mer preg av innvadering enn innvandring og integrering. 


Kontanter

Kontanter skal alltid være et gyldig betalingsmiddel.


Kraftindustrien

Kraftindustrien skal ha som eneste formål å forsyne den norske befolkning med elektrisk kraft. Investering og salg av kraft til utlandet stoppes. Smarte strømmålere kan ikke innstalleres mot kundens ønske.  Kraftindustrien skal drives av det offentlige.

Det skal ikke bygges vindmøller på norsk jord. 

 

Kristne media

Kristne tv stasjoner som Visjon Norge og Kanal 10 bør tilgodesees økonomisk av staten. Dette for disse tv stasjoner formidler et budskap som er forenlig med Norsk Folkeparti sitt verdigrunnlag og det norske samfunns opprinnelige verdigrunnlag.


Landssvikoppgjør

Norsk folkeparti vil stille alle som arbeider eller har arbeidet for innvandring til landet, - for retten for landssvik. Det samme gjelder de som samarbeider med innvandrerne etter at de er kommet til landet - kollaboratører.


Mobbing

Mobbing i skolen skal håndteres av enheter utenfor skolen. Mobberne, ikke mobbeofrene skal eventuelt flyttes.

 

NSB/VY

NSB bør tilbakeføres til ett selskap som det var tidligere.


Oljefondet

Oljefondet legges ned. Pengene settes i banken


Omskjæring

Omskjæring og annen kjønnslemlestelse skal ikke finne sted.

 

Parkering

Det skal ryddes opp i parkeringsbransjen slik at folks rettsfølelse tas hensyn til.

 

Politi

Politifolk skal arbeide til de er 67 - eventuelt på kontor.

Spesialenheten og Politidirektoratet legges ned.

 

Repatriering

Alle innvandrere som er kommet til landet etter 1975 - og deres etterkommere, skal i hovedsak repatrieres og sendes tilbake til hjemlandet. Dette gjelder selv om de har fått norsk statsborgerskap. Det opprettes et eget direktorat for repatriering.


Riksrett

Norsk Folkeparti vil arbeide for at de politikere som de siste 25 år har arbeidet for innvandring til landet, skal stilles for riksrett.


Sex-kjøp

Sex-kjøploven oppheves.

 

Sigøynere/romfolk

Sigøynere som ikke kan vise til fast bosted og tilstrekkelig inntekt for livsopphold i Norge, sendes hjem omgående.

 

Syke og gamle

Syke og gamle skal alltid prioriteres når offentlige budsjetter settes opp.

 

Skole

Alle skoler skal ha eget klasserom til hver enkelt klasse. Kateterundervisning skal være mulig. Muslimske klesplagg skal ikke brukes.

 

Statnett

Statnett skal kun ha en formålsparagraf: Billigst mulig elektrisk kraft til norske borgere. 

 

Statoil

Statoil skal kun ha en formålsparagraf: Billigst mulig drivstoff til norske borgere.

 

Streik

Streik skal ikke ramme uskyldig 3.person.

 

Telefonnummer

Femsifrede telefonnummer skal ikke koste mer enn andre åttesifrede telefonnummer


Telenor

Telenor skal kun ha en formålsparagraf: Billigst mulig telekommunikasjon og internett til norske borgere.

 

Tigging

Tigging skal ikke være tillatt


Trossamfunn

Det er bare Den norske Kirke og andre kristne menigheter som vil få økonomisk støtte fra staten.

Alle andre religiøse trossamfunn vil ikke få økonomisk støtte.


Valg

Det skal være mulig å stryke kandidater på stemmeseddelen. Alle listekandidater skal ha minst fem års yrkesfaring fra næringslivet.

 

Ytringsfrihet

Ytringsfriheten skal være absolutt. Kun løgner skal straffes.


**********************************************************************************************************************************************NORSK FOLKEPARTIS PRINSIPPROGRAM I KORTFORM

HER NÅR DU OSS

Her er flere kontaktmuligheter


Norsk Folkeparti

Postboks 145

1429 Vinterbro


451 70 340


post@norskfolkeparti.no

post@partikontoret.no

FYLL INN

Her kan du også skrive til oss direkte

 
 
 
 
 

NORSK FOLKEPARTI: PARTI OG LAND - HAND I HAND