PROGRAM

PROGRAM

Nedenfor finner du Norsk Folkepartis prinsipprogram i kortform. Hvis du har kommentarfer eller forslag til programposter, kan du kontakte oss . Vi ser frem til å høre fra deg.


***************************************************************************************************************************************************************************************


Abort

Etter at unnfangelsen har skjedd etter frivillig sex, er i prinsippet ikke abort tillatt hvis ikke barnet er sykt - eller morens liv er i fare. Abort skal ikke være et prevensjonstiltak. 


Asylsøkere

Ingen kan søke asyl etter at de er kommet til landet. Alle asylsøknader må sendes fra utlandet. Asylsøkere som likrvel har kommet seg inn i landet, skal bo på lukkede mottak til de er identifisert og skal i hovedsak sendes hjem/repatrieres. Kirkeasyl avvikles.


Barn

Alle barn skal ha rett til å vite hvem som er deres biologiske foreldre. Begge foreldrene skal ha de samme rettigheter og plikter.

 

Bilbruk

Det offentlige skal legge forholdene til rette for bilbruk - også gjennom enkel, billig og rikelig med parkeringsplasser. 


Boligbygging

Staten skal ikke selv bygge boliger, men legge til rette for at private - i konkurranse seg i mellom, bygger nok boliger til alle. Staten skal stoppe innvandringen slik at boligbehovet reduseres.

 

Bompenger

Bompengeordningen avvikles.

 

Byråkrati

Det offentlige byråkrati skal reduseres til det halve av hva det er i desember 2015.

 

Ekteskap

Ekteskap kan kun inngås mellom mann og kvinne.


Faktureringsgebyr

Ingen kan kreve gebyr for å sende faktura.


Fattigdom

Ingen etniske nordmenn i Norge skal leve med en inntktsgrense som er lavere enn norges eller EUs fattigdomsgrense. 


Feminisme

Kvinner og menn gis de samme muligheter. Kvinner skal ikke gis preferanser bare fordi de er kvinner. 

 

Folkeavstemminger

Folkeavstemminger skal anvendes hvor det er mulig. Innvandringspolitikken skal avgjøres ved folkeavstemming.

 

Forsvaret

Innvandrere og deres etterkommere skal ikke kunne tjenestegjøre i politiet eller forsvaret, Antall kvinner begrenses. Kun kristen forkynnelse er tillatt i forsvaret.

 

Friluftsliv

Det skal være gratis fiske i alle statsalmenninger. Statsalmenninger skal ikke selges.


Gjengkriminalitet

Foreldrene vil få et medansvar - spesielt for alle kriminelle under 21 år.


Grensekontroll

Det skal etableres en streng grensekontroll på alle landets grensestasjoner.

 

Homofili

Homofile ekteskap og homofiles adopsjon av barn vil ikke bli tillatt

 

Innvandring

All innvandring til landet skal stoppes  umidelbart. Unntak skal behandles som egen sak og kun innvilges av nasjonale grunner. Alle innvandrere som ikke repatrieres, skal akseptere og innrette rette seg etter norske skikker og norsk kultur.

Norsk Folkeparti vil stille alle som har gått inn for og som går inn for inn innvandring og islamisering, for retten for kollaboratørvirksomhet. Innvandringspolitikken skal avgjøres ved folkeavstemning. UDI legges ned.

 

Internasjonale avtaler

EØS- og Schengenavtalen sies opp – eventuelt reforhandles med utgangspunkt i norske myndigeters behov å bestemme over egen befolkning og eget territorium

 

Islamisering

All islamisering av landet skal stoppes – både politisk og kulturelt. Moskeer skal ikke bygges i landet, muslimske symboler -  som burka og hijab - skal ikke vises i offentligheten.

 

Jernbanedrift

Jernbanen  skal drives i offentlig regi  - uten oppsplittelse i flere selskaper. Nord-Norge banen skal bygges. 


Kildevern

Kildevern skal ikke hindre straffeforfølgelse av forbrytere.

 

Kirkeasyl

Kirkeasyl skal avvikles.

 

Kjernekraft

Norge skal bygge kjernekraftverk som supplement til vannkraften.


Kjønn

Det skal pr. definisjon bare finnes to kjønn - mann og kvinne/mor og far.

 

Kontanter

Kontanter skal alltid være et gyldig betalingsmiddel over alt. 


Korrupsjon

Den strukturelle korrupsjonen i det offentlige og politikken skal stoppes,


Kraftindustrien

Kraftindustrien skal ha som eneste formål å forsyne den norske befolkning med elektrisk kraft. Investering og salg av kraft til utlandet reduseres/stoppes. Smarte strømmålere kan ikke innstalleres mot kundens ønske.  Kraftindustrien skal drives av det offentlige. Det skal ikke bygges vindmøller på norsk jord. Det skal bygges kjernekraft i Norge.

 

Kristne media

Kristne tv stasjoner som Visjon Norge og Kanal 10 bør tilgodesees økonomisk av staten. Dette for disse tv stasjoner formidler et budskap som er forenlig med Norsk Folkeparti sitt verdigrunnlag og det norske samfunns opprinnelige verdigrunnlag.Mediapolitikk

Media pålegges å gjengi sannheten, hele sannheten og intet annet enn sannheten - politiske føringer skal angis spesifikt. NRK skal følges opp spesielt - tvangsfinansieringen skal på sikt avvikles. Minstepensjonister

Minstepensjonistene skal ikke ha mindre i årlig pensjon enn EUs fattigdomsgrense (Kr. 275 000). Minstepensjonen er i dag på 250 000 kroner.


Mobbing

Mobbing i skolen skal håndteres av enheter utenfor skolen. Mobberne, ikke mobbeofrene skal eventuelt flyttes.

 

NSB/VY

NSB bør tilbakeføres til ett selskap som det var tidligere.


Oljefondet

Oljefondet legges ned. Pengene settes i banken


Omskjæring

Omskjæring og annen kjønnslemlestelse skal ikke finne sted.


Overvåkning

Overvåkning av norske borgere på internett skal ikke gjennomføres

 

Parkering

Det skal ryddes opp i parkeringsbransjen slik at folks rettsfølelse tas hensyn til. Det skal bygges rikelig med parkeringsplasser over alt. 

 

Politi

Politifolk skal arbeide til de er 67 - eventuelt på kontor. Innvandrere og deres etterkommere skal ikke arbeide i politiet. Antall kvinner begrenses. Spesialenheten og Politidirektoratet legges ned.

 

Prostitusjon

Sexkjøploven vil bli fjernet.


Repatriering

Alle innvandrere som er kommet til landet etter 1975 - og deres etterkommere, skal i hovedsak repatrieres og sendes tilbake til hjemlandet. Dette gjelder selv om de har fått norsk statsborgerskap. Det opprettes et eget direktorat for repatriering.


Sex-kjøp

Sex-kjøploven oppheves.


Sigøynere/romfolk

Sigøynere som ikke kan vise til fast bosted og tilstrekkelig inntekt for livsopphold i Norge, sendes hjem omgående.


Sosiale medier 

Sosiale medier som opererer i Norge skal forholde seg til norsk lov, også når det gjelder sensur og ytringsfrihet.


Syke og gamle

Syke og gamle skal alltid prioriteres når offentlige budsjetter settes opp.

 

Skole

Alle skoler skal ha eget klasserom til hver enkelt klasse. Kateterundervisning skal være mulig. Muslimske klesplagg skal ikke brukes på skolens område.

 

Statnett/Statkraft

Statnett/statkraft skal kun ha en formålsparagraf: Billigst mulig elektrisk kraft til norske borgere. Det skal bygges kjernekraft i Norge.

 

Statoil/Equinor

Statoil skal kun ha en formålsparagraf: Billigst mulig drivstoff til norske borgere.

 

Streik

Streik skal ikke ramme uskyldig 3. person.


Strømpris

Det skal ryddes opp slik at elektrisk strøm ikke koster mer enn 35 øre/kWh. Det skal bygges kjernekraft i Norge.


Tannhelse

Tannhelse skal inngå i folketrygden

 

Telefonnummer

Femsifrede telefonnummer skal ikke koste mer enn andre åttesifrede telefonnummer


Telenor

Telenor skal kun ha en formålsparagraf: Billigst mulig telekommunikasjon og internett til norske borgere.

 

Tigging

Tigging skal ikke være tillatt


Trossamfunn

Det er bare Den norske Kirke og andre kristne menigheter som vil få økonomisk støtte fra staten.

Alle andre religiøse trossamfunn vil ikke få økonomisk støtte.


Valg

Det skal være mulig å stryke kandidater på stemmeseddelen. Alle listekandidater skal ha minst fem års yrkesfaring fra næringslivet.

 

Ytringsfrihet

Ytringsfriheten skal være absolutt. Straffeloven revideres i henhold til dette. Kun løgner skal straffes.


**********************************************************************************************************************************************NORSK FOLKEPARTIS PRINSIPPROGRAM I KORTFORM

HER NÅR DU OSS


FYLL INN

Her kan du også skrive til oss direkte

 
 
 
 
 

NORSK FOLKEPARTI: PARTI OG LAND - HAND I HAND